AD ''ŽITOMLIN'' JAGODINA

 

Na osnovu člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Službeni glasnik RS“, br. 100/2006 i 116/2006) Uprava Akcionarskog društva „Žitomlin“ iz Jagodine objavljuje sledeću:


I Z J A V U
O PLANU POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2008. GODINE


1.Poslovno ime: „Žitomlin“ AD
Sedište: Jagodina, Ribarska 42
Matični broj: 07126034
PIB: 101324101

2.Web site: www.zitomlin.autentik.net
e-mail:
zitomlin_jag@yahoo.com

3.Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata:
BD 145683/2007 od 21.11.2007. god.

4.Delatnost (šifra i opis):
15610 proizvodnja mlinskih proizvoda

5.Podaci o predsedniku i članovima Upravnog odbora:
Svetislav Maksimović – predsednik Upravnog odbora,
Živorad Nešić, Dragan Filipović, Janko Nicović i Dušan Bjelopetrović – članovi Upravnog odbora

6.Osnovni podaci o planu poslovanja za prvo polugodište 2008. godine:
Planom poslovanja za prvih šest meseci predviđen je dalji rast svih važnih parametara poslovanja, počev od rasta proizvodnje i prodaje do rasta ukupnog prihoda od 20%.


Ovakav rast proizvodnje, prodaje robe i rast prihoda, uz dalje jačanje likvidnosti i solventnosti, vodi ka konsolidaciji Društva i stvaranju uslova za odgovarajući rast zarada zaposlenih i ukupan profit Društva.

 

Predsednik Upravnog odbora:
Svetislav Maksimović

________________________

 

 
Sva prava zadržana - Agencija Autentik - Jagodina kao na dlanu