AD ''ŽITOMLIN'' JAGODINA

 

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS, br.125/04), Osnivačkog akta i Statuta, Upravni odbor Akcionarskog društva „Žitomlin“ Jagodina, na sednici održanoj dana 23.05.2008. godine, donosi sledeću:

O D L U K U
O SAZIVANJU GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
I UPUĆUJE POZIV AKCIONARIMA DRUŠTVA ZA UČEŠĆE
NA SKUPŠTINI

I SAZIVA SE GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA „ŽITOMLIN“ AD Jagodina koja će se održati dana 30.06.2008. godine, sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama sedišta Društva u Jagodini, ul. Ribarska br. 42.
II Za Godišnju sednicu Skupštine akcionara „Žitomlin“ AD Jagodina utvrđuje se sledeći:

DNEVNI RED


1.Verifikacija spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma
2.Izbor predsedavajućeg Skupštine
3.Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i tri člana komisije za glasanje
4.Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine održane 09.11.2007. godine
5.Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja Društva za 2007. godinu
6.Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora Društva od momenta izbora
7.Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva od momenta izbora
8.Razmatranje i usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o Reviziji Finansijskih izveštaja Društva za 2007. godinu
9.Donošenje odluke o pokrivanju gubitaka iskazanih u finansijskom izveštaju Društva za 2007. godinu, sa predlogom mera za sanaciju i revitalizaciju Društva
10.Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora Društva, sadašnjeg saziva
11.Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva, novog saziva
12.Donošenje odluke o razrešenju Predsednika i članova Nadzornog odbora Društva, sadašnjeg saziva
13.Donošenje odluke o izboru Predsednika i članova Nadzornog odbora Društva, novog saziva
14.Donošenje odluke o izboru ovlašćenog Revizora za reviziju Finansijskih izveštaja Društva, za 2008. godinu
15.Razmatranje predloga malih akcionara u vezi isplate zaostalih zarada i doprinosa
16.Razna pitanja iz delokruga Skupštine

III Utvrđuje se lista akcionara u smislu odredaba Zakona o privrednim društvima, prema Izvodu iz Jedinstvene evidencije Centralnog registra hartija od vrednosti, na dan 23.05.2008. godine.

IV Akcionar Društva ima pravo na učešće u radu Skupštine Društva i glasanje o svim pitanjima iz domena njene nadležnosti, pod uslovom da poseduje akcije u vrednosti od najmanje 2% (dva procenata) ućešća u ukupnom akcijskom kapitalu Društva, tj. ukoliko poseduju najmanje 9826 akcija Društva.
Akcionari koji nemaju u vlasništvu navedeni broj akcija za učešće u odlučivanju Skupštine, mogu se udruživati radi zajedničkog ostvarivanja tog prava, bilo dugoročno, za određeni vremenski period i sve sednice Skupštine koje se u tom vremenskom periodu održavaju, ili „ad-hoc“ – za pojedinačnu, tačno određenu sedicu Skupštine.
U bilo kom slučaju iz prethodnog stava, akcionari koji su se udružili dužni su da ugovor i/ili izjave o udruživanju svojih akcija – u kojima mora biti naznačen tačan broj akcija koje svako od akcionara udružuje i akcionar i/ili punomoćnik koji zastupa sve udružene akcionare i ostvaruje pravo glasa po udruženim akcijama – dostave u sedište Društva sa naznakom „Za Skupštinu Društva“, najkasnije 5 dana pre dana održavanja sednice Skupštine, Matić Bobanu , Rukovodiocu OKS-a.
Akcionari koji ne ispunjavaju uslov za učešće u radu , odnosno odlučivanju Skupštine iz stava I ove tačke, imaju pravo prisustva na sednici Skupštine i pravo učešća u raspravljanju.

Društvo obezbeđuje kopiju finansijskog izveštaja zajedno sa izveštajem Revizora, izveštajem Upravnog i Nadzornog odbora, koji se nalaze u prilogu za ovu sednicu Skupštine i dostupni su akcionarima na uvid u sedištu Društva u Jagodini, ul. Ribarska br.42 u redovno radno vreme, uz prethodnu najavu – kontakt tel. 035/223-804.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsednik Upravnog odbora:
Svetislav Maksimović

________________________

 

 
Sva prava zadržana - Agencija Autentik - Jagodina kao na dlanu