AD ''ŽITOMLIN'' JAGODINA

 

Na osnovu čjana 64. Zakona o trzištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. glasnika“ RS br. 47/2006) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. glasnik“ RS br. 116/2006),Osnivačkog akta, Akcionarsko društvo „Žitomlin“ Jagodina sa sedištem u Jagodini, Ribarska 42, matični broj: 07126034, PIB 101324101, pretežna delatnost: proizvodnja mlinskih proizvoda, objavljuje sledeći:


I Z V E Š T A J    O     B I T N O M    D O G A DJ A J U
ODRŽANOJ   VANREDNOJ  SEDNICI   SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna sednica Skupštine akcionara „Žitomlin“ AD Jagodina, održana je 16.03.2009. godine u sedištu Društva u Jagodini, ul. Ribarska 42, sa početkom u 12:00 časova. Na sednici Vanredne Skupštine su, u skladu sa utvrdjenim Dnevnim redom, donete sledeće odluke:

1.Odluka o izboru Predsedavajućeg Skupštine Akcionarskog društva “Žitomlin” Jagodina;
2.Odluka o povećanju osnovnog kapitala po osnovu obaveznog investiranja u društvo;
3.Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Društva;
4.Odluka kojom se ovlašćuje Predsedavajući Skupštine Društva da overi kod nadležnog suda Odluku o izmenama i dopunama Osnivačkog Akta Društva;


Navedeni izveštaj dostavlja se, nadležnim organima u skladu sa Zakonom o trzištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i Pravilnikom o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa.

„Žitomlin“ AD Jagodina
Predsedavajući Skupštine
Svetislav Maksimović
______________________

 

 
Sva prava zadržana - Agencija Autentik - Jagodina kao na dlanu