AD ''ŽITOMLIN'' JAGODINA

 

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 125/04) i člana 21. Osnivačkog akta AKCIONARSKOG DRUŠTVA „ŽITOMLIN“ AD JAGODINA, sa sedištem u Jagodini, ul. Ribarska 42, MB: 07126034, PIB: 101324101, Upravni odbor Društva odlučujući u okviru svojih nadležnosti, na sednici održanoj dana 20.02.2009. godine, donosi sledeću:

O D L U K U
O SAZIVANjU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA I UPUĆUJE POZIV AKCIONARIMA DRUŠTVA ZA UČEŠĆE NA SKUPŠTINI

I SAZIVA SE VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA „ŽITOMLIN“ AD JAGODINA, koja će se održati dana 16.03.2009. godine, sa početkom u 12,00 časova u prostorijama sedišta Društva u Jagodini, ul. Ribarska br. 42.

II Za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara utvrđuje se sledeći:

D N E V N I R E D

1.Verifikacija spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma;
2.Izbor Predsedavajućeg Skupštine;
3.Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i tri člana komisije za glasanje;
4.Donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala po osnovu obaveznog investiranja u društvo;
5.Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Društva;
6.Donošenje Odluke kojom se ovlašćuje Predsedavajući Skupštine Društva da overi kod nadležnog suda Odluku o izmenama i dopunama Osnivačkog Akta Društva;
7.Razno.

III Utvrđuje se lista akcionara u smislu Zakona o privrednim društvima, prema Izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti, na dan 20.02.2009. godine.

IV Akcionari Društva imaju pravo na učešće u radu Skupštine Društva i glasanje o svim pitanjima iz domena nadležnosti Skupštine, pod uslovom da poseduju akcije u vrednosti od najmanje 2% (dva procenta) učešća u ukupnom akcijskom kapitalu Društva, tj. Ukoliko poseduju najmanje 9.826 akcija Društva.
Akcionari koji nemaju u vlasništvu dovoljan broj akcija za učešće u odlučivanju Skupštine, mogu se udruživati radi zajedničkog ostvarivanja tog prava, bilo dugoročno, za određeni vremenski period i sve sednice Skupštine koje se u tom vremenskom periodu održavaju ili „ad hoc“ – za pojedinačnu, tačno određenu sednicu Skupštine.
U bilo kom slučaju iz predhodnog stava, akcionari koji su se udružili dužni su da ugovor i / ili izjave o udruživanju svojih akcija, u kojima mora biti naznačen tačan broj akcija koje svaki akcionar udružuje i akcionar i / ili punomoćnik koji zastupa sve udružene akcionare i ostvaruje pravo glasa po udruženim akcijama dostave u sedište Društva sa naznakom „za Skupštinu Društva“ najkasnije 5 dana pre dana održavanja sednice Skupštine za koju se udružuju.
Akcionari koji ispunjavaju uslov za učešće u radu odnosno odlučivanju Skupštine iz stava 1 ove tačke imaju pravo glasa jednako broju akcija koje poseduju, odnosno koje su udružili, po pravilu: 1 (jedna) akcija = 1 (jedan) glas.
Akcionari koji ne ispunjavaju uslov za učešće u radu, odnosno odlučivanju Skupštine iz stava 1 ove tačke imaju pravo prisustva na sednicama Skupštine i pravo učešća u raspravljanju.
Društvo obezbeđuje materijal za sednicu Skupštine, sa predlogom odluka, koji su dostupni akcionarima na uvid u sedištu Društva u Jagodini, ul. Ribarska 42 u redovno radno vreme, uz prethodnu najavu – kontakt telefon: 035/223-804.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Upravnog odbora
“Žitomlin” AD Jagodina
Dušan Bjelopеtrović

 
Sva prava zadržana - Agencija Autentik - Jagodina kao na dlanu