AD ''ŽITOMLIN'' JAGODINA

 

  На основу чл. 66. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Службени гласник РС", бр. 47/2006) и чл. 3. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ("Службени гласник РС", бр. 100/2006), објављује се
  ИЗВОД ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2007. ГОДИНУ
  (назив привредног друштва) а.д. (седиште)
 

  I ОСНОВНИ ПОДАЦИ
  1. скраћени назив: AD ŽITOMLIN 3. матични број: 7126034
  2. адреса: Jagodina Ribarska 42 4. ПИБ: 101324101
 

  II ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ
 

  БИЛАНС СТАЊА (у 000 дин)
  АКТИВА 2006. 2007. ПАСИВА 2006. 2007.
  A. СТАЛНА ИМОВИНА 219.432 211.798 А. КАПИТАЛ

  I Неуплаћени уписани капитал

I Основни капитал 245.656 245.656
  II Гудвил

II Неуплаћени уписани капитал

  III Нематеријална улагања

III Резерве

  IV Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 176.058 168.424 IV Ревалоризационе резерве

  V Нераспоређени добитак

  V Дугорочни финансијски пласмани 43.374 43.374 VI Губитак 245.656 245.656
  Б. ОБРТНА ИМОВИНА 9.133 3.453 VII Откупљене сопствене акције

  I Залихе
542 Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ 240.461 275.193
  II Стална средства немењена продаји и средства пословања које се обуставља

  III Кратк. потраживања,пласмани и гот. 9.133 2.911 I Дугорочна резервисања

  IV Одложена пореска средства

II Дугорочне обавезе 160.426 185.426
  В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА 228.565 215.251 III Краткорочне обавезе 80.035 89.767
  Г. ГУБИТ. ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА 11.896 59.942 IV Одложене пореске обавезе

  Д. УКУПНА АКТИВА 240.461 275.193 В. УКУПНА ПАСИВА 240.461 275.193
  Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

 
Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

 

  ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ( у 000 дин) БИЛАНС УСПЕХА (у 000 дин)
 
  А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 2006. 2007. А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 2006. 2007.
 
  I Пословни приходи 54.612 62.182
  I Приливи гот. из пословних актив. 54.798 73.039 II Пословни расходи 87.966 108.879
  II Одливи гот. из пословних актив. 93.495 83.450 III Пословна добитак / губитак 33.354 46.697
  III Нето прилив / одлив готовине 38.697 10.411 IV Финансијски приходи

  Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВ. ИНВЕСТИРАЊА

V Финансијски расходи 557 2.465
  VI Остали приходи 3.182 1.056
  I Приливи гот. из активности инвест. 18.113 3.313 VII Остали расходи 498 121
  II Одливи гот. из активности инвест.

VIII Доб/ губ. из редов. пословања пре опорезивања 31.227 48.227
  III Нето прилив / одлив готовине 18.113 3.313 IX НЕТО добитак / губитак пословања које се обуставља 254 182
  В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

Б. ДОБИТ/ ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 30.973 48.045
 
  I Приливи гот. из активности финанс. 20.325 8.599 В. ПОРЕЗ НА ДОБИТ

  II Одливи гот. из активности финанс.

Г. Исплаћена лична примања послодавцу

  III Нето прилив / одлив готовине 20.325 8.599 Д. НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК 30.973 48.045
  Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ 93.236 84.951 Ђ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА

  Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ 93.495 83.450 Е. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА

  Ђ. НЕТО ПРИЛИВ / ОДЛИВ ГОТОВ. 259 1.501 Ж. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

  Е. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 472 213 1. Основна зарада по акцији

  2. Умањена (разводњена) зарада по акцији

  Ж. ПОЗИТ. / НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ
 
  З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 213 1.714
 
 

 
 

 

2006 2007
 

Стање на почетку год. Повећање током год. Смањење током год. Стање на крају год. Стање на почетку год. Повећање током год. Смањење током год. Стање на крају год.
  Основни капитал
245.656

245.656
  Остали капитал
  Неуплаћени уписани капитал
  Емисиона премија
  Резерве
  Ревалоризац-ионе резерве
  Нераспоређени добитак
  Губитак до висине капитала
245.656

245.656
  Откупљене сопствене акције
  УКУПНО
  Губитак изнад висине капитала
11.896 48.046
59.942
 
 

  III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА (навести назив ревизорске куће) О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА: (навести закључно мишљење ревизора из извештаја о ревизији финансијских извештаја). Reviziju za 2007 god.je radila revizorska kuca REVIZIJA PLUS-PRO iz Beograda.Misljenje nezavisnog revizora je da finansijski izvestaji AD ŽITOMLIN Jagodina ne daju istinit i objektivan prikaz finansijskog položaja na dan 31.12.2007 god.Preduzeće ima obavezu da do 30.09.2008 god.ispravi finansijski izveštaj za 2007 god.i isti objavi u sredstvima javnog informisanja.
 

  IV ЗНАЧАЈНЕ ПРОМЕНЕ ПРАВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА ДРУШТВА И ДРУГЕ ВАЖНЕ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА САДРЖАНИХ У ПРОСПЕКТУ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОДНОСНО ПРОСПЕКТУ ЗА ОРГАНИЗОВАНО ТРГОВАЊЕ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ.12.10.2007 god.metodom javne aukcije prodato je 70% društvenog kapitala Svetislavu Maksimoviću iz Zemuna.Rešenjem Agencije za privredne registre od 21.11.2007 god.promenjena je pravna forma preduzeća,promenjeno je puno poslovno ime pa je upisano kao otvoreno akcionarsko društvo sa punim imenom Akcionarsko društvo Žitomlin Jagodina.
  -Значајним променама правног и финансијског положаја се сматрају статусне промене, извршена приватизација, извршена преузимања, правоснаже одлуке надлежних судова и управних органа чије извршење значајно утиче на финансијски положај јавног друштва и друге битне чинјенице и околности који утичу на објективну процену приносног, финансијског и правног положаја јавног друштва и процену хартија од вредности које је оно издало.
 
 
 
 
 
 
 

  V МЕСТО И ВРЕМЕ ГДЕ СЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ УВИД У ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ И ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА
  Увид се може извршити сваког радног дана (u vremenu od 12.00-14.00 у седишту друштва и/или на другом месту које одреди друштво (навести то друго место).
 
  Уколико друштво објави на веб сајту финансијске извештаје у целини заједно са мишљењем ревизора, сходно Закону о рачуноводству и ревизији, дужно је да, на истом месту, објави и поглавље IV из извода из годишњих финансијских извештаја. Друштво је дужно да у средствима јавног информисања објави извод из финансијских извештаја, према напред наведеном моделу Комисије за хартије од вредности или може објавити документ који би уместо скраћених финансијских извештаја, који су дати у моделу извода из финансијских извештаја Комисије за хартије од вредности, садржао финансијске извештаје у целини.
 
 
 

 

Директор
 

(име и презиме директора)
 


Jasmina Filipović

  1. Друштва које састављају консолидоване финансијске извештаје су дужна да, у изводу из финансијских извештаја, наведу: -основне податке о друштвима која су предмет консолидације (пословно име, адреса, матични број, делатност, облик организовања и податак о капитал учешћу);-све податке, из тих консолидованих извештаја, на начин како је наведено у датом моделу извода из финансијских извештаја; 2. Друштво је дужно да приликом достављања извода из финансијских извештаја, сходно чл. 3. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава, достави и адресу веб сајта на којем ће извод бити објављен.

 

 
Sva prava zadržana - Agencija Autentik - Jagodina kao na dlanu