AD ''ŽITOMLIN'' JAGODINA

 

Na osnovu čjana 64. Zakona o trzištu hartija od vrednosti I drugih finansijskih instrumenata („Sl. glasnika“ RS br. 47/2006) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. glasnik“ RS br. 116/2006),Osnivačkog akta, Akcionarsko društvo „Žitomlin“ Jagodina sa sedištem u Jagodini, Ribarska 42, matični broj: 07126034, PIB 101324101, pretežna delatnost: proizvodnja mlinskih proizvoda, objavljuje sledeći:

I Z V E Š T A J O B I T N O M D O G A DJ A J U
ODRŽANOJ REDOVNOJ GODIŠNJOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA


Godišnja sednica Skupštine akcionara „Žitomlin“ AD Jagodina, održana je 30.06.2008. godine u sedištu Društva u Jagodini, ul. Ribarska 42, sa početkom u 12:00 časova. Na sednici Godišnje Skupštine su u skladu sa utvrdjenim Dnevnim redom donete sledeće odluke:
1.Odluka o izboru Predsedavajućeg Skupštine Akcionarskog društva „Žitomlin“ Jagodina
2.Odluka o usvajanju Zapisnika sa Vanredne sednice Skupštine Društva održane 09.11.2007. godine
3.Odluka o odbijanju Finansijskog izveštaja „Žitomlin“ AD Jagodina za 2007. godinu
4.Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora Društva, od momenta izbora
5.Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva, od momenta izbora
6.Odluka o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora o Reviziji Finansijskih izveštaja Društva za 2007. godinu
7.Odluka o usvajanju predloga o odlaganju tačke 9. iz utvrdjenog Dnevnog reda za Vanrednu Skupštinu Društva
8.Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora Društva, sadašnjeg saziva
9.Odluka o izboru članova Upravnog odbora Društva, novog saziva
10.Odluka o razrešenju Predsednika i članova Nadzornog odbora Društva, sadašnjeg saziva
11.Odluka o izboru Nadzornog odbora Društva
12.Odluka o izboru ovlašćenog Revizora za reviziju Finansijskih izveštaja Društva za 2008. godinu – „REVIZIJA PLUS – PRO“ iz Beograda

Navedeni izveštaj, dostavlja se, sa prilogom Zapisnika sa Godišnje sednice Skupštine akcionarskog društva „Žitomlin“ Jagodina od 30.06.2008. godine, nadležnim organima u skladu sa Zakonom o trzištu hartija od vrednosti I drugih finansijskih instrumenata i Pravilnikom o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa.

„Žitomlin“ AD Jagodina
Generalni direktor
Jasmina Filipović, dipl.ing.polj.


__________________________

 
Sva prava zadržana - Agencija Autentik - Jagodina kao na dlanu