AD ''ŽITOMLIN'' JAGODINA

 

Na osnovu člana 4. Pravilnika o sadržini I načinu izveštavanja javnih društava I obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa (“Sl. Glasnik RS br. 100/2006 I 116/2006),

“ŽITOMLIN” AD JAGODINA
OBJAVLJUJE GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU U 2007. GODINI
I OPŠTI PODACI

1. Poslovno ime, sedi[te i adresa; MB I PIB

“Žitomlin” AD Jagodina, Ribarska 42,

MB: 07126034; PIB 101324101

2. E-mail adresa: WEB site

zitomlin_jag@yahoo.com: www.zitomlin.autentik.net

3. Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata

BD 145683/2007

21.11.2007. godine

4. Delatnost (šifra i opis)

015610 – proizvodnja mlinskih proizvoda

5. Broj zaposlenih:

80

6. Broj akcionara:

774

7. Deset najvećih akcionara

Akcionari

Broj akcija na dan

Učešće u osnovnom kapitalu u (%)

Maksimović Svetislav

343917

69,999

Jonić Novica

384

0,078

Matić Radomir

384

0,078

Matić Slobodan

384

0,078

Milosavljević Milanka

384

0,078

Milosavljević Aleksandar

384

0,078

Petrović Živojin

384

0,078

Radisavljević Živorad

384

0,078

Simić Veselin

384

0,078

Todorović Milan

384

0,078

8. Vrednost osnovnog kapitala

245.656.000

9. Broj izdatih akcija:

CFI kod

ISIN broj:

491311

ESVUFR

RSZIMLE80930

10. Podaci o zavisnim društvima

Poslovno ime:

Sedište i poslovna adresa

“Žitopromet” DOO Jagodina, Ribarska 42

11. Poslovno ime revizorske kuće koja je revidirala poslednji finansijski izveštaj:

Sedište i adresa

“REVIZIJA PLUS – PRO” BEOGRAD

Vojvode Dobrojca br. 28

12.Naziv organizovanog tržišta na koje su uključene akcije:


II PODACI O UPRAVI DRUŠTVA

1. Navesti članove I njihov status u Upravnom odboru

Ime, prezime i prebivalište

Obrazovanje i sadašnje zanimanje

Članstvo u UO ili NO drugih društava

Isplaćeni neto iznos nadoknade

Broj (%) akcija koje poseduje u A.D.

Dušan Bjelopetrović, Predsednik

Živorad Nešič, zamenik predsednika

Svetislav Maksimović, član

Dragan Filipović, član

Milorad Jeremić, član

2. Navesti članove I njihov status u Nadzornom odboru

Ime, prezime i prebivalište

Obrazovanje i sadašnje zanimanje

Članstvo u UO ili NO drugih društava

Isplaćeni neto iznos nadoknade

Broj (%) akcija koje poseduje u A.D.

Žarko Milanović, Predsednik

Nenad Nešić, član

Vladan Jakovljević, član

3. Navesti da li uprava ima pisani kodeks ponašanja i web site na kome je objavljen

III PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA

1. Izveštaj uprave o realizaciji poslovne politike (ukoliko je bilo odstupanja navesti razloge)


2. Analiza poslovanja

Ukupan prihod

62.182

Ukupan rashod

110.227

Bruto dobit

- 48.045

Prihod od delatnosti

62.182

Prihod od prodaje robe


Prihod od prodaje proizvoda i usluga


2.1 Pokazatelj poslovanja

Ekonomičnost poslovanja (poslovni prihod/poslovni rashod)

- 0,57

Rentabilnost poslovanja (iskazana dobit/ukupan prihod)

- 0,77

Likvidnost (obrtna imovina/obaveze)

0,04

Prinos na ukuni kapital (bruto dobit/sopstveni kapital)

- 0,20

Neto prinos na sopstveni kapital (neto dobit/kapital)

- 0,20

Poslovni neto dobitak (neto dobitak/poslovni prihod)

- 0,20

Stepen zaduženosti (ukupne obaveze/poslovna pasiva)

1,00

Likvidnost I stepena (gotovina i got. ekvivalenti/krat. obaveze)

0,02

Likvidnost II stepena (obrtna imovina – zalihe/kratkoročne obaveze)

0,03

Neto obrtni kapital (obrtna imovina-kratkoročne obaveze) u 000

- 86.314

Cena akcija (najviša i najniža u izveštajnom periodu)


Tržišna kapitalizacija 31.12.2006. godine


Dobitak po akciji


Isplaćena dividenda za poslednje 3 godine


3. Informacije o ostvarenjima društva po segmentima

Prihod od prodaje eksternim kupcima


Prihod od prodaje drugim segmentima u okviru društva


Rezultati svakog segmenta


Imovina i obaveze segmenata


Kupci I dobavljači koji učestvuju više od 10 % u ukupnom prihodu tj. obavezama društva prema dobavljačima


Način formiranja transfernih cena


4. Navesti i objasniti svaku promenu bilansnih vrednosti veću od 10 % u odnosu na prethodnu godinu u ;

Imovini i obavezama


Neto dobitku/gubitku


5. Navesti slučajeve kod kojih postoji neizvesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova koji mogu značajno uticati na finansijsku poziciju društva


6. Podaci o sopstvenim akcijama

Broj akcija

(%) od ukupnog broja prodatih akcija

Sticanje sopstvenih akcijaProdaja sopstvenih akcijaPoništenje sopstvenihakcija7. Ulaganja u:

Razvoj osnovne delatnosti


Informacione tehnologije


Ljudske resurse


8. Navesti iznos, način formiranja i upotrebu rezervi u poslednje dve godine


9. Navesti sve bitne poslovne dogadjaje koji su se desili od dana bilansiranja do dana podnošenja izveštaja:

10. Obrazložiti i ostale bitne promene podataka sadržanih u prospektu, a koji nisu napred navedeni;

 

Generalni direktor

Jasmina Filipović dipl.ing.polj.

JMBG: 1706966727210

____________________________

 

 
Sva prava zadržana - Agencija Autentik - Jagodina kao na dlanu