AD ''ŽITOMLIN'' JAGODINA

 

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS, br.125/04), Osnivačkog akta i Statuta, Upravni odbor Akcionarskog društva „Žitomlin“ Jagodina, na sednici održanoj dana 12.08.2008. godine, donosi sledeću:

O D L U K U
O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
I UPUĆUJE POZIV AKCIONARIMA DRUŠTVA ZA UČEŠĆE
NA SKUPŠTINI

I SAZIVA SE VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA „ŽITOMLIN“ AD Jagodina koja će se održati dana 01.09.2008. godine, sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama sedišta Društva u Jagodini, ul. Ribarska br. 42.
II Za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara „Žitomlin“ AD Jagodina utvrđuje se sledeći:

DNEVNI RED


1.Verifikacija spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma
2.Izbor predsedavajućeg Skupštine
3.Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i tri člana komisije za glasanje
4.Usvajanje Zapisnika sa Godišnje sednice Skupštine održane 30.06.2008. godine
5.Razmatranje i usvajanje izmenjenih (korigovanih) finansijskih izveštaja Društva za 2007. godinu
6.Razmatranje i usvajanje izmenjenog (korigovanog) izveštaja ovlašćenog revizora o Reviziji Finansijskih izveštaja Društva za 2007. godinu
7.Razna pitanja iz delokruga Skupštine

III Utvrđuje se lista akcionara u smislu odredaba Zakona o privrednim društvima, prema Izvodu iz Jedinstvene evidencije Centralnog registra hartija od vrednosti, na dan 12.08.2008. godine.


IV Akcionar Društva ima pravo na učešće u radu Skupštine Društva i glasanje o svim pitanjima iz domena njene nadležnosti, pod uslovom da poseduje akcije u vrednosti od najmanje 2% (dva procenata) ućešća u ukupnom akcijskom kapitalu Društva, tj. ukoliko poseduju najmanje 9826 akcija Društva.

Akcionari koji nemaju u vlasništvu navedeni broj akcija za učešće u odlučivanju Skupštine, mogu se udruživati radi zajedničkog ostvarivanja tog prava, bilo dugoročno, za određeni vremenski period i sve sednice Skupštine koje se u tom vremenskom periodu održavaju, ili „ad-hoc“ – za pojedinačnu, tačno određenu sedicu Skupštine.

U bilo kom slučaju iz prethodnog stava, akcionari koji su se udružili dužni su da ugovor i/ili izjave o udruživanju svojih akcija – u kojima mora biti naznačen tačan broj akcija koje svako od akcionara udružuje i akcionar i/ili punomoćnik koji zastupa sve udružene akcionare i ostvaruje pravo glasa po udruženim akcijama – dostave u sedište Društva sa naznakom „Za Vanrednu Skupštinu Društva“, najkasnije 5 dana pre dana održavanja sednice Skupštine, Matić Bobanu , Rukovodiocu OKS-a.

Akcionari koji ne ispunjavaju uslov za učešće u radu , odnosno odlučivanju Skupštine iz stava I ove tačke, imaju pravo prisustva na sednici Skupštine i pravo učešća u raspravljanju.

Društvo obezbeđuje kopiju izmenjenog (korigovanog) finansijskog izveštaja zajedno sa izmenjenim (korigovanim) izveštajem Revizora, koji se nalaze u prilogu za ovu sednicu Skupštine i dostupni su akcionarima na uvid u sedištu Društva u Jagodini, ul. Ribarska br.42 u redovno radno vreme, uz prethodnu najavu – kontakt tel. 035/223-804.

V Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Upravnog odbora,
„Ž i t o m l i n“ AD Jagodina,
Dušan Bjelopetrović


________________________

 
Sva prava zadržana - Agencija Autentik - Jagodina kao na dlanu