AD ''ŽITOMLIN'' JAGODINA

 

Na osnovu člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Službeni glasnik RS“, br. 100/2006 i 116/2006) Uprava Akcionarskog društva „Žitomlin“ iz Jagodine objavljuje sledeću:

I Z J A V U
O PLANU POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA
ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2008. GODINE

1.Poslovno ime: „Žitomlin“ AD
Sedište: Jagodina, Ribarska 42
Matični broj: 07126034
PIB: 101324101

2.Web site: www.zitomlin.autentik.net e-mail: zitomlin_jag@yahoo.com

3.Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata:
BD 145683/2007 od 21.11.2007. god.

4.Delatnost (šifra i opis):
15610 proizvodnja mlinskih proizvoda

5.Podaci o predsedniku i članovima Upravnog odbora:
Dušan Bjelopetrović – predsednik Upravnog odbora,
Živorad Nešić, Dragan Filipović, Svetislav Maksimović i Milorad Jeremić – članovi Upravnog odbora

6.Osnovni podaci o planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine:
Planom poslovanja za prvih šest meseci 2008. godine bio je predviđen rast svih važnih parametara poslovanja. Poslovni prihod za prvih 6 meseci 2008. godine je ostvaren u potpunosti i prebačen za 4,60 %.
Planom poslovanja za drugo polugodište 2008. godine predviđen je dalji rast svih važnih parametara proizvodnje do 10 %.
Primerak ove Izjave istovremeno se dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi i objavljuje na svom web site-u.

Predsednik Upravnog odbora:
Dušan Bjelopetrović

________________________

 

 
Sva prava zadržana - Agencija Autentik - Jagodina kao na dlanu